Köp billigt, sälj dyrt

Meny Stäng

Etikett: Stockholmsbörsen

En tillbakablick på börsåret 2019

2019 blev ett väldigt bra år för Stockholmsbörsen med en uppgång på 35 procent, det bästa året sedan 2009.

Bolagens vinstutveckling styr börsen över tid men 2019 var det multipelexpansion som lyfte börsen. Den främsta anledningen är det låga ränteläget och att Federal Reserve ändrade tonläget i början på året. Av totalt 325 aktier som ingår i SIX Generalindex var det endast 72 som visade negativ avkastning 2019. Att räntorna fortsätter att vara nära noll talar för att värderingen kan bli ännu högre.

Federal Reserve höjde räntan den 19 december 2018 till 2,25-2,5 procent men ändrade tonläget något och förutspådde två höjningar istället för tidigare tre under det kommande året. Utfallet blev istället tre sänkningar under 2019.

Redan den 4 januari 2019 ändrade centralbankschef Powell sitt budskap och meddelade att den låga inflationen gjorde det möjligt för centralbanken att ha tålamod och avvakta ytterligare räntehöjningar. En förändring som fallande aktiemarknader under december 2018 tvingade fram. Stockholmsbörsen föll med 6 procent i december 2018 och S&P 500 med 9 procent.

Toppen för Stockholmsbörsen under 2018 var den 3 oktober och därefter föll SIX Return-index med 16 procent fram till botten den 27 december. Det gjorde att ingångsvärdet för 2019 blev lågt och att Federal Reserve ändrade syn i början av 2019 fungerade som raketbränsle åt världens börser. S&P 500 föll 20 procent under ungefär samma tidsperiod, alltså det sista kvartalet 2018.

Vinnarlistan på Stockholmsbörsen domineras av mindre bolag tillsammans med några fastighetsbolag. Evolution Gaming fortsatte att utvecklas väldigt starkt och har nu ett börsvärde över 50 miljarder kronor. Bolaget är större än till exempel Holmen, Elekta, Trelleborg och Husqvarna.

Källa: Infront

Flera av de större bolagen steg kraftigt: Atlas Copco med 77 procent, Sandvik och SKF med över 40 procent. Och dessa siffror är exklusive utdelningar. Verkstadsbolagen utvecklades generellt sett väldigt bra. En sektor som gick hysteriskt bra, i och med de låga räntorna, var fastighetssektorn. Bankernas kursutveckling var å andra sidan svag. Handelsbanken gick bäst med en uppgång på 2,6 procent. Swedbank rasade nästan 30 procent till följd av penningtvättsanklagelser.

Källa: Infront

Det lönade sig att äga dyr kvalité 2019. Kvalitetsbolag som till exempel Nibe (+78,6 %), Lifco (+74,7 %), Evolution Gaming (+176,7 %), AAK (+45,1 %), Beijer Ref B (+88,4 %), Sectra B (+109,8 %), Medicover (+48,2 %), AddLife (+48,8 %) gick oerhört starkt. Även compounders som Indutrade (+63 %), Addtech (+91,5 %) och Lagercrantz +70 %) steg kraftigt. I och med det låga ränteläget är det inte omöjligt att dessa högt värderade bolag får en ännu högre värdering.

De stora investmentbolagen (Investor, Lundbergs, Industrivärden och Latour) gick sammantaget betydligt bättre än börsen. Att äga en korg av investmentbolag har varit ett säkert sätt att slå index på de senaste åren. Sannolikt är det ett framgångsrikt, och enkelt, recept även framgent.

Bland förlorarna fanns naturligtvis klädbolagen RNB och MQ. Oscar Properties gick det inte så bra för heller.

Källa: Infront

Vilka turn around-kandidater finns det för 2020? De spelrelaterade bolagen Kindred och NetEnt sjönk med närmare 30 procent under året. När chocken efter spelregleringen i Sverige har lagt sig kan dessa bolag ha bra möjligheter till revansch. NetEnt har dessutom satsat på sin livekasino-verksamhet under 2019, vilket bådar gott för resultatutvecklingen 2020. Attendo hade ett bedrövligt år och rasade 31 procent. Den åldrande befolkningen talar dock för att bolaget blir en vinnare på sikt. Aktien steg cirka 25 procent i årets avslutande kvartal.

Möjligtvis kan även bankerna vända, men sannolikt krävs högre räntor, vilket inget talar för idag.

En annan aktie som har bra förutsättningar att få ett bra 2020 är Millicom. Aktien sjönk 20 procent under 2019, mycket till följd av Kinneviks aktieförsäljning som genomfördes i slutet av året. Bolaget utvecklas dock väl och värderingen är låg. En annan teleoperatör som har blivit intressant efter byte av både styrelseordförande och vd är Telia. Aktien föll 4 procent 2019.

Dustin hade ett svagt år med en uppgång, exklusive utdelning, på 2,5 procent. Bolaget växer dock kraftigt (med 10 procent organiskt det senaste räkenskapsåret) och har en stark marknadsposition i Norden. Det talar för en fortsatt bra vinstutveckling.

Det blir även spännande att följa Billerudkorsnäs (+5 procent exklusive utdelning under 2019) som de senaste åren genomfört tunga investeringar som förhoppningsvis börjar bära frukt – i form av ett kraftigt förbättrat kassaflöde – redan i år och framför allt under nästa år, 2021. Det bör även komma en ny vd på plats inom kort. Bolaget rider på hållbarhetstrenden med produkter som ligger rätt i tiden och har en stark företagskultur.

Inte konstigt att börsen stiger

70 procent av bolagen på Stockholmsbörsen ökade sina vinster i det fjärde kvartalet ifjol jämfört med samma period 2015. Överlag är försäljningssiffrorna positiva, och det är inte enbart drivet av förvärv och valuta, utan många bolag visar en viss organisk tillväxt. Men det är väldigt få bolag som redovisar en organisk tillväxt på 5 procent eller bättre.

De flesta verkstadsbolag, till exempel Atlas Copco, Sandvik och SKF, växer organiskt igen efter en period av negativ organisk tillväxt. SKF visade en organisk tillväxt på 1,2 procent i det fjärde kvartalet efter sex kvartal med negativ tillväxt. Atlas och Sandvik gynnas av att gruvnäringen äntligen studsat upp en lång nedgångsperiod. För Alfa Laval däremot sjönk vinst per aktie med 45 procent. Förväntningarna var dock lågt ställda och aktien steg 7 procent på rapportdagen. Volvo kom med en betydligt bättre rapport än väntat och aktien steg kraftigt på rapportdagen. Vinsten steg med 24 procent trots negativ organisk tillväxt. Volvo har uppenbarligen gjort mycket rätt i sin omstrukturering men det egentliga provet kommer först i nästa lågkonjunktur. Verkstadsbolagen handlas dock till historiskt sett höga multiplar nu och det är tydligt att en hel del tillväxt är inprisat i aktiekurserna. Samtidigt är risken att stå utanför sektorn att vinsterna överraskar positivt de kommande kvartalen.

En annan viktig sektor är bankerna. I det fjärde kvartalet steg räntenettot för alla fyra storbanker jämfört med det fjärde kvartalet 2015. Nordea och Swedbank pratade om högre utlåningsmarginal, Handelsbanken poängterade lägre upplåningskostnader som förklaring till det högre räntenettot. Provisionsnettot förbättrades tack vare ett bra börsklimat som gav högre fondavgifter och intäkter från till exempel börsintroduktioner och andra typer av företagsaktiviteter. Kostnadskontrollen fortsätter att vara strikt men bankernas kostnader har stigit en del det senaste året. Nordeas kostnader utöver personalkostnader steg 23 procent i kvartalet som en följd av ”koncernövergripande projekt och satsningar inom regelefterlevnadsområdet”. Men trots ökade kostnader lyckades alla banker förbättra rörelseresultatet. Ett orosmoment är dock kraftigt högre kreditförluster även om de fortsätter hålla sig på försiktiga nivåer. För Handelsbanken steg kreditförlusterna med 75 procent, men ökningen förklaras till huvudsak av ett problemengagemang i Danmark. Men kreditförlusterna steg även i Norge och Storbritannien. Även Swedbank drabbades av en större kreditförlust i kvartalet, i oljesektorn. Det mest sannolika är att det verkligen handlar om engångsföreteelser i och med att antalet konkurser är på väldigt låga nivåer. Men om kreditförlusterna börjar skena är det naturligtvis dåliga nyheter för sektorn. Avkastningen på eget kapital förbättrades i alla fall utom för SEB som hade ett särskilt svårt jämförelsekvartal.

Sannolikt kan bankerna visa en måttlig vinsttillväxt de kommande åren och fortsätta att generera en hög avkastning på eget kapital. I så fall finns det mer att hämta värderingsmässigt.

Av de 63 rapporter som jag gått igenom är det bara 19 bolag, eller 30 procent, som visar negativ vinsttillväxt i det fjärde kvartalet. Och de flesta rapporter har slagit analytikernas samlade förväntningar.

Två tredjedelar av bolagen höjde utdelningen jämfört med året innan. Framtidsutsikterna är generellt sett försiktigt positiva och balansräkningarna i de flesta fall solida. Det finns exempel på bolag med ansträngda balansräkningar men de är väldigt få.

Sammantaget levererar bolagen bra siffror, med överlag viss försäljningstillväxt och högre marginaler. Framtiden beskrivs i positiva ordalag och balansräkningarna inger förtroende. Mot bakgrund av det är det inte konstigt att börsen fortsätter att stiga.

Den globala konjunkturen ser ut att förbättras, och det bör innebära lite högre räntor. Möjligtvis kan en ränteuppgång under det här året dämpa börshumöret och så småningom tvinga fram en lågkonjunktur. Men så länge bolagen levererar högre vinster är det rimligt att börsen utvecklas i positiv riktning.

Varför spara i aktier?

Det första och främsta skälet till att spara i enskilda aktier är för den höga avkastningen – det är den bästa sparformen om man vill bygga upp en förmögenhet. Stockholmsbörsen har ökat i värde med 13 procent per år i ge­nomsnitt de senaste 30 åren. 13 procent! Det är fantastiskt, eller hur?

Nu är ju som bekant historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning (som det står i bankernas marknadsföringsmaterial …) men under förutsättning att den globala ekonomin växer, tack vare befolkningstillväxt och produktivitet, bör bolagen öka sina vinster och aktiekurserna stiga. Det är nämligen bolagens vinster som över tiden bestämmer börsutvecklingen.

I dagens rådande lågränteklimat när räntorna är väldigt nära noll anser jag att en årlig avkastning på aktieinvesteringar på 6–7 procent är bra, vilket andra tillgångsslag inte kan slå. Så räkna inte med den höga avkastningen på 13 procent som jag nämner ovan.

Det andra skälet, som är lika viktigt för mig som det första, är att det är roligt och allmänbildande att spara i aktier. Det är klart att det är viktigt att få avkastning på aktieplaceringarna, att tjäna pengar, men jag älskar aktiemarknadens dynamik, att det hela tiden kommer ny information som ska analyseras och att jag aldrig blir fullärd – det finns alltid nya bolag att analysera och nya saker att lära sig. Un­dersökningar visar att aktieintresserade människor är mer benägna att läsa nyheter och hänga med i samhällsdebatten. Jag tycker det är roligt att kunna saker – kunskap är roligt. Och speciellt om jag kan tjäna pengar på det.

Något som jag tror är underskattat bland aktieintresserade män­niskor är att det går att värdera bolag i och med att de genererar kassaflöden. Guld har inget värde i sig. En tavla har inget värde i sig. Det är saker som inte genererar kassaflöden och därför är värdelösa. Det betyder inte att de inte kan säljas till höga belopp – pris är inte samma sak som värde. För att en tillgång ska ha ett värde måste den generera ett kassaflöde. En tillgång som inte genererar kassaflöde kan ha ett pris, men inte ett värde. Tjusningen med aktier är att bolagen genererar kassaflöde och därmed går att värdera. Värdet på bolaget bestäms av de kassaflöden det genererar och risken på dessa kassaflöden. En aktieägare måste få utdelning från bolaget någon gång i framtiden annars är innehavet värdelöst. Utnyttja att det går att räkna fram ett bolags värde. Det är mitt tredje argument för att spara i aktier.

Ytterligare en viktig faktor till att jag sparar i enskilda aktier är att jag själv bestämmer risk och kvalitet i aktieportföljen. Det går natur­ligtvis att överlåta det till en förvaltare men jag gör det hellre själv. Jag bestämmer hellre själv vilken typ av bolag jag vill vara ägare i och om jag vill ha aktier överhuvudtaget. Med dagens teknik går det väldigt enkelt och snabbt att göra förändringar i sin aktieportfölj.

Varför spara i aktier:

  • För den höga avkastningen – det är den bästa sparformen om man vill bygga upp en förmögenhet
  • För att det är roligt och allmänbildande
  • För att det går att värdera bolagen i och med att de genererar kassaflöden
  • För att du själv bestämmer risk och kvalitet i portföljen

© 2023 Köp billigt, sälj dyrt. Alla rättigheter reserverade.

Tema av Anders Norén.